Membership

  

Услови и начин учлањења

Члан Удружења може бити свако лице које предложе било која два члана удружења, које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

 

Престанак чланства

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан Удружења има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,

 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,

 3. бира и буде биран у органе Удружења,

 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 5. даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења,

 2. се придржава одредби Статута Удружења и других општих и појединачних аката и политике Удружења

 3. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења,

 4. чува и подиже углед удружења

 5. шири идеју и циљеве Удружења

 6. уредно плаћа чланарину,

 7. обавља друге послове које му повери Управни одбор.