Statut

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ЛАНЦУ СНАБДЕВАЊА

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 03.06.2016.године, Новом Саду, усвојен је 

 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

Српско Удружење Професионалаца  у Ланцу Снабдевања (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима Ланца Снабдевања : Интегрално Пословно Планирање, Набавка, Логистика и  Производња, као и едукацији менаџера из области Ланца Снабдевања.

 
Циљеви удружења 

Члан 2. 

Циљеви Удружења су:

 • Повезивање професионалаца из струке (професије) у циљу размене и унапређења знања и вештина
 • Перманентна едукација и усавршавање чланова Удружења и свих заинтересованих привредних субјеката
 • Јачање интегритета и значаја струке (професије)  Ланца Снабдевања у развоју привреде Републике Србијe и пословних организација у РС
 • Активно деловање у процесима регулисања питања из струке релевантних за унапређење пословног амбијента и економски одрживи развој Републике Србије
 • Успостављање регионалне сарадње са Удружењима сличних циљева и деловања
 • Подршка осталим асоцијацијама и кластерима за унапређење Ланца Снабдевања

 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 • прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области Ланца Снабдевања
 • организује, само или у заједници са другим организацијама или удружењима, стручне скупове, саветовања, семинаре, радионице и друге облике едукације; 
 • врши објављивање чланака, анализа и других написа из области менаџмента и Ланца Снабдевања, у форми електронског и папирног билтена (newsletter и white paper), wеб сите-а и часописа; 
 • сарађује са Министарствима, Инспекторатима, Привредним коморама и другим институцијама и организацијама од утицаја на област Ланца Снабдевања
 • учествује у размени мишљења и информација о питањима значајним за развој професије у Републици Србији и региону;
 • врши и поспешује стручно усавршавање чланова
 • подстиче размену искустава из праксе и развој експертизе из области Ланца Снабдевања 
 • “networking”
 • пружа стручну и саветодавну подршку пословним организацијама

 

Назив и седиште 

Члан 4. 

Назив Удружења је: СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ЛАНЦУ СНАБДЕВАЊА

Назив Удружења на енглеском језику је:  Serbian Supply Chain Professionals Association  

Удружење има седиште у Новом Саду, Народног Фронта 73

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити свако лице које предложе било која два члана удружења, које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења. 

Члан 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права обавезе и одговорност чланства 

Члан 7. 

Члан Удружења има право да: 

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, 
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, 
 • бира и буде биран у органе Удружења, 
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 
 • даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења 

Члан је дужан да: 

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења, 
 • се придржава одредби Статута Удружења и других општих и појединачних аката и политике Удружења
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења, 
 • чува и подиже углед удружења
 • шири идеју и циљеве Удружења
 • уредно плаћа чланарину, 
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Председник  удружења. 

Члан 9. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу скупштине сазива Председник  удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. 

Позив за седницу и предлог дневног реда шаљу се путем емаила и другим средствима информисања

Скупштина: 

 • доноси план и програм рада, 
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута, 
 • усваја друге опште акте Удружења, 
 • бира и разрешава чланове Управног одбора, као и председника Управног одбора, кога предлажу остали чланови Управног одбора, 
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора, 
 • разматра и усваја финансијски план и извештај, 
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења, 
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

 Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна  трећина  чланова. 

Право гласа на Скупштини имају само чланови који су уредно измирили чланарину за текућу годину. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

Члан 10. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом и састаје се минимум 2 пута годишње.

Управни одбор има 5 чланова, које бира и опозива Скупштина. 

Мандат чланова Управног одбора траје 1 годину и могу се поново бирати на исту функцију. 

Управни одбор предлаже свог председника Скупштини удружења, која о томе доноси коначну одлуку.  

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје 1 годину и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 11. 

Председник  удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца I председника УО.

Члан 12. 

Управни одбор: 

 • сарађује са Председником удружења у руковођењу радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења, 
 • организује редовно обављање делатности Удружења, 
 • поверава посебне послове појединим члановима, 
 • доноси финансијске одлуке, 
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање, 
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак, 
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.  

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна проста већина , а одлуке доноси већином гласова свих пристуних чланова. 

 

Остваривање јавности рада 

Члан 13. 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења. 

Члан 14. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 15. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, организације догађаја, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност 9412 : Делатност Струковних Удружења

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката. 

Добит остварена на начин из овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

Годишња чланарина је 50 ЕУР у динарској противвредности уплатом на жиро рачун Удружења 

 

Престанак рада удружења 

Члан 16. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

Члан 17. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 

 
Изглед и садржина печата 

Члан 18. 

Удружење има печат кружног облика облика на којем је исписано: СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ЛАНЦУ СНАБДЕВАЊА, Нови Сад

 

Тајност података 

Члан 19. 

Све информације и подаци о пословању привредних друштава у којима су запослени чланови удружења или са којима имају пословни однос су поверљиви. 

Члан 20. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима. 

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу дана од  његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења. 

 

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

Горан Поповић